Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rada Audiovizuálneho fondu schválila podmienky pre rok 2017

Rada Audiovizuálneho fondu schválila podmienky pre rok 2017

29. októbra, 2016

Rada AVF na svojom zasadnutí 25. októbra 2016 schválila Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2017 a znenie Výzvy č. 1/2017. Návrhy oboch dokumentov na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

Štruktúra je základným obsahovým dokumentom pre výkon podpornej činnosti fondu v príslušnom roku. Okrem iného podrobnejšie špecifikuje najmä počet, členenie a obsahové zameranie programov a podprogramov podpornej činnosti fondu, jej priority v jednotlivých programoch, mieru povinného spolufinancovania projektu žiadateľom, ako aj počet odborných komisií fondu, ich základné zloženie a počet členov určených na hodnotenie žiadostí v príslušnej výzve.

Fond v štruktúre presnejšie určuje ciele a priority svojej podpornej činnosti. Ako dlhodobý cieľ fondu štruktúra definuje „zvyšovať transparentnosť a efektivitu audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike, podporovať jeho kontinuálny hodnotový rast aj ekonomickú výkonnosť.“

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 vychádza aj z vyhodnotenia doterajších skúseností a zároveň do praxe aplikuje viaceré návrhy na úpravu podpornej činnosti, ktoré vzišli z intenzívnej komunikácie fondu s odbornou verejnosťou. Nadväzuje aj na výsledky verejnej diskusie, ktorú fond uskutočnil v spolupráci so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou 11. októbra 2016 so zameraním na zvyšovanie efektivity a transparentnosti v poskytovaní a využívaní verejných financií najmä v produkcii a distribúcii audiovizuálnych diel.

V porovnaní s aktuálnym rokom prináša štruktúra na rok 2017 niektoré čiastkové zmeny, úpravy a doplnenia. Ich cieľom je zohľadňovať aktuálne trendy v audiovizuálnom prostredí, zvýšiť flexibilitu v poskytovaní finančných zdrojov fondu, zefektívniť ich používanie prijímateľmi a výrazne zvýšiť transparentnosť na ich strane. Po dosiahnutí vysokej miery otvorenosti a rozsahu poskytovaných informácií na strane fondu je pre ďalší vývoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku nevyhnutné dosiahnuť primeranú mieru transparentnosti a pravidelného poskytovania komplexných i overených informácií aj zo strany prijímateľov finančnej podpory z fondu.

V programe 1 zameranom na tvorbu a realizáciu slovenských audiovizuálnych diel štruktúra na rok 2017 prináša čiastočnú redukciu podprogramov, pretože pre produkciu kinematografických aj televíznych audiovizuálnych diel definuje iba jeden spoločný podprogram s tým, že k rozlíšeniu kinematografickej a televíznej produkcie dôjde v roku 2017 na úrovni jednotlivých výziev. Zároveň v podprograme 1.5 - produkcia koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta štruktúra rozširuje jeho doterajšie zameranie iba na kinematografické diela aj o animované audiovizuálne diela primárne určené pre televízne vysielanie. Táto úprava vznikla na základe iniciatívy Asociácie producentov animovaného filmu a aplikuje do praxe výsledky predchádzajúcich rokovaní zástupcov filmových fondov na platforme Visegrad Animation Forum.

V štruktúre pre rok 2017 sa prvý raz určuje aj maximálny počet dotácií poskytnutých na jednotlivé fázy produkcie audiovizuálneho diela, pričom týmto spôsobom môže byť jedno a to isté dielo podporené najviac trikrát (tento limit sa netýka seriálov a iných viacdielnych diel). Vo vývoji, ako aj pri minoritných koprodukciách a pri školských dielach môže byť každé audiovizuálne dielo podporené iba raz. Zároveň sa upravujú podmienky povinného spolufinancovania, ktorého výška aj podmienky sa upravili pre podporu produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie a tiež pre podporu koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta. Pri takýchto dielach je miera povinného spolufinancovania určená na 50% rozpočtu projektu, pričom finančné prostriedky zo strany televízneho vysielateľa resp. majoritného zahraničného koproducenta musia byť zabezpečené ako prvé v poradí.

Spresňuje sa aj maximálna suma podpory poskytnutej na vývoj alebo na produkciu jedného audiovizuálneho diela, pričom vo vývoji sa zvyšuje maximálna suma štipendia z doterajších 3.000 eur na 5.000 eur s tým, že na jedno a to isté dielo je možné poskytnúť štipendium iba jednému zo spoluautorov tohto diela. V podprograme 1.4 sa ako maximálna suma dotácie určuje 15 tisíc eur a v podprograme 1.5 suma 300 tisíc eur. V podpore distribúcie sa pre slovenské audiovizuálne diela maximálna suma podpory znižuje na 30 tisíc eur a pre zahraničné kinematografické diela na 15 tisíc eur. Táto redukcia vychádza aj z reálnej sumy podpory udelenej v týchto podprogramoch počas predchádzajúcich rokov. Pri podpore podujatí v podprograme 2.2 sa maximálna suma dotácie zvyšuje na 300 tisíc eur na jedno podujatie resp. na jeden jeho ročník v prípade periodických projektov.

V programe 2 – distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti po vyhodnotení prvých skúseností s poskytovaním dotácií v podprograme 2.3 podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela sa v štruktúre 2017 precizujú podmienky, ktoré musia splniť jednotliví žiadatelia.

V programe 3 – výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry, štruktúra zohľadňuje rozšírenie publikačných možností a zaraďuje medzi predmet podpory aj digitálne a on-line publikácie.

Štruktúra určuje na podporu audiovizuálnej kultúry v programoch 1 až 4 v roku 2017 predbežnú celkovú sumu 7 miliónov eur. Zároveň určuje základné percentuálne rozdelenie tejto sumy na jednotlivé programy a podprogramy podpornej činnosti fondu, pričom toto rozdelenie v zásade rešpektuje podiely jednotlivých programov na skutočne udelenej podpore z fondu za predchádzajúcich šesť rokov.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.